fbpx

תנאי שימוש

עדכון אחרון: 25/10/2022

קבלת תנאים

תודה שבחרת להשתמש בשירותינו! תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם מחייב משפטית בין חברת דלוברי בע"מ ח.פ. 515730521 ("דלוברי", "החברה", "אנחנו" או "אנו") לבינך ("אתה", "משתמש"). על ידי כניסה לאתר האינטרנט של דלוברי ("האתר"), אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם.

דלוברי מספקת פתרונות שילוח מגוונים הכוללים בין היתר שליחויות משפטיות, שילוח לבתי עסק ומשרדים, שילוח לאתרי סחר ופעילות הפצה, לצד שירותים נוספים הכוללים הכנת מסמכים, המלצות, מתן מידע כללי, והנגשה של מגוון פעולות משפטיות בירוקרטיות כגון "הגשת תביעה קטנה בקליק" ("השירות" או "שירותי האתר").
הינך מאשר שקראת את תנאי השימוש שלהלן ("התנאים"), ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, לא נסכים להעניק לך גישה לאתר ולשירותי האתר שלנו, ויהיה עליך לצאת מהאתר ו/או להפסיק את השימוש שלך באתר. דלוברי שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות תנאים אלה בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים אלה. אתה אחראי לבדוק תנאים אלה מפעם לפעם. במקרה שדלוברי לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, אנו עשויים להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר או בדואר אלקטרוני. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מדעת להסכמתך וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן שייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שהשינוי נעשה וזוהה כמהותי. אם אינך מסכים לתנאים, התרופה היחידה העומדת לך הינה הפסקת השימוש באתר.

גישה לאתר

דלוברי אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר או בשירותי האתר. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של דלוברי לערוב לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצדך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. דלוברי אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין לדלוברי שליטה עליהם, לרבות, וללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.

זכות להשתמש באתר

בכפוף לעמידתך בתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, דלוברי מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש באתר. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש באתר מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש באתר תסתיים באופן מיידי.

פרטי חשבון

במסגרת שימושך בשירותי האתר, תוכל לפתוח חשבון אישי. לשם כך, יהיה עליך לספק לנו פרטים כגון: שם מלא, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שם החברה, כתובות, מספר רישיון עו״ד (במידה ויש), פרטי החברה וכיוצ״ב. לאחר מתן פרטים אלו, אנו ניצור עבורך חשבון משתמש ("חשבון"). במסגרת יצירת החשבון, תצטרך לספק שם משתמש וסיסמה שיאפשרו גישה לחשבונך ("פרטי ההתחברות"). בעת הרישום ולטובת הפעלת חשבונך אתה מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 שנים לפחות.

הכללים הבאים מסדירים את אופן אבטחת החשבון ופרטי ההתחברות שלך:

 • אין לשתף את החשבון או את פרטי ההתחברות ואין לאפשר לאף אחד אחר גישה לחשבונך. כמו כן, אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת החשבון שלך;
 • במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי הבטיחות הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של פרטי ההתחברות שלך או גישה בלתי מאושרת לחשבון שלך, עליך להודיע מיד לדלוברי ולשנות את פרטי ההתחברות שלך;
 • הינך אחראי באופן בלעדי לשמירה על פרטי ההתחברות שלך בסודיות וכן לכל שימוש בפרטי ההתחברות שלך;
 • הינך אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות חשבונך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. לכן, הינך מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונך במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר;
 • הינך מתחייב לפקח על חשבונך ולהגביל את השימוש בו על ידי כל אדם המוגבל מלקבל תנאים אלה ו/או להשתמש בשירותי האתר, על פי ההוראות המפורטות להלן או על פי כל חוק שחל. הינך מקבל אחריות מלאה בגין כל שימוש בלתי מאושר בשירותי האתר על ידי כל אחד מהאמורים לעיל;
 • דלוברי שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לתבוע בחזרה כל שם משתמש בכל זמן ומכל סיבה, לרבות, ללא הגבלה, תביעות על ידי צד שלישי ששם משתמש מפר את זכויות הצד השלישי כאמור.

כל המידע האישי שתספק לדלוברי בעת שתיצור או תעדכן את חשבונך או תשתמש בשירותי האתר, לרבות פרטי ההתחברות, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לתנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו הזמינה ב: [https://delawvery.co.il/privacy-policy/]. אתה מסכים לספק לנו מידע נכון ומלא וכן לעדכן את המידע הזה מיד עם שינויו. אתה מתחייב ומאשר כי יש לך זכות וסמכות מלאות לספק לדלוברי את המידע האמור לעיל, לרבות, ללא הגבלה, הסכמה של כל צד שלישי (ככל הדרוש על פי כל חוק החל).

הפסקת חשבון על ידי דלוברי

דלוברי רשאית לסרב להעניק גישה לשירותי האתר, להשעות או להפסיק את חשבונך ללא הודעה, מכל סיבה או חשד כי תנאים אלה הופרו, או כי נעשה שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בחשבונך, או שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בשירותי האתר או בקניין רוחני של דלוברי, כפי שייקבע על ידי דלוברי לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה עלול לאבד את שם המשתמש שלך כתוצאה מסיום או השעיית החשבון, ללא כל אחריות מצידה של דלוברי לכל נזק שייגרם מהאמור לעיל. במידה והינך בעל יותר מחשבון אחד, דלוברי רשאית להשעות או לסיים את כלל חשבונותיך.

הינך מאשר שדלוברי אינה נדרשת לספק לך הודעה לפני השעיה או סיום של חשבונך. במקרה שדלוברי תסיים את חשבונך, לא תוכל להשתתף או להשתמש בשירותי האתר שוב ללא הסכמה מפורשת של דלוברי. דלוברי שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור חשבונות ולספק גישה לשירותי האתר לכל אדם שהוא. למען הסר ספק, דלוברי שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה ולמחוק חשבון של לקוח בהסדר אשר לא עמד בתנאי התשלום כפי שסוכמו בינו לבין דלוברי.

כללי התנהגות ושימוש באתר

הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ולהיות מחויב על פי תנאים אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.

הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את דלוברי או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר. במידה ודלוברי תקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, דלוברי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאסור עליך להשתמש באתר.

בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא:

 • להיכנס לאתר אם תהיה חסום מלעשות זאת על פי הוראות תנאים אלה או כל חוק רלוונטי;
 • להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא וולגרי, מגונה, גס, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או שהוא, לדעת אדם סביר, פוגעני או מעורר התנגדות באופן אחר;
 • להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, ללגלג, לעקוב, להפחיד, לאיים, להטריד או לפגוע באיש באיבה, על בסיס גזעי, אתני או בכל אופן אחר;
 • להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידי דלוברי או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק מהאתר;
 • להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר;
 • להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות האתר בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום);
 • ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים;
 • להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם דלוברי אותם דלוברי לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מדלוברי לגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של דלוברי בקשר לאתר ולשירותי האתר;
 • להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לאתר; ו/או
 • לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור האתר.

שליחויות ושירותים נוספים

אנו עושים מאמצים לספק את השירותים והשליחויות בהתאם למפורט באתר. זמינות ההזמנות והשירותים השונים המוצעים באמצעות שירותי האתר מוגבלת, וייתכן כי בעת ביצוע הזמנה באמצעות שירותי האתר לא ניתן יהיה לספק את ההזמנות ו/או השירותים שהוזמנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון ההזמנות המוצעות דרך שירותי האתר ו/או את מחירי ההזמנות ו/או השירותים המוצעים בשירותי האתר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ואין בתנאי השימוש ו/או בשירותי האתר כדי לחייב את החברה להציע ו/או לספק הזמנות כלשהן.

השירות הניתן באמצעות שירותי האתר מוגבל לאזורי החלוקה של החברה ו/או של מי מטעמה. ייתכן שלא יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים. החברה תוכל להקטין או לבטל אזורי חלוקה בשל תנאי מזג אוויר, זמינות שליחים או כל סיבה אחרת. אם הפרטים, לרבות ומבלי לגרוע, הכתובת למשלוח שסיפקת אינם נכונים (במלואם או בחלקם) או חלקיים ו/או לא תהיה זמין בכתובת זו במועד המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, החברה תהיה רשאית לחייב אותך בעלות ההזמנה כאילו בוצעה. אופן וזמן האספקה של ההזמנה ודמי המשלוח הינם כמפורט במחירון שליחויות ובסיכום כל הזמנה.

השירות של החברה כולל שירותי שילוח, הכנת מסמכים, המלצות, מתן מידע כללי, והנגשה של מגוון פעולות משפטיות בירוקרטיות. החברה אינה אחראית ואינה מספקת שירותי ייעוץ כלשהם, ובהתאם אינה מתחייבת להצלחת ביצוע השירות, לרבות שליחות שהוזמנה. באחריותך בלבד לוודא את עמידתך בתנאים ובדרישות של מוסד היעד אליו מיועדת השליחות. במקרה של חוסרים ו/או אי התאמות במסמכים, אשר בעקבות כך לא ניתן היה לבצע את השליחות, לחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. למען הסר ספק, התשלום בגין השירות יוותר בעינו ולא יבוצע החזר כלשהו במקרה כאמור.

החברה עשויה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש במסגרת שירותי האתר באמצעי זיהוי שמטרתם לאמת את ההזמנה, כגון אישור ב- SMSאו דואר אלקטרוני. ללא אימות כאמור ככל שיידרש, לא יתאפשר מתן שירותי האתר. לתשומת ליבך, אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את ההזמנות שהזמנת, והוא רק מעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכת החברה.

לתשומת ליבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר בכרטיס אשראי הינה מוגדרת כעסקת מכר מרחוק בהתאם לסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן. לקוח המבקש לבטל את העסקה יודיע על כך בכתב בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@delawvery.com.  מבלי לגרוע מהוראות הדין, מדיניות הביטולים תהיה כפופה למדיניות אשר תפורסם בתנאי שימוש אלו מעת לעת ועליך להתעדכן בתוכנה.

החברה עשויה מפעם לפעם לפרסם מבצעים בקשר עם שירותי האתר. החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל כל מבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכון, שינוי או ביטול בנוגע למבצע עשוי לקחת זמן עד שישתקף בשירותי האתר ובפרסומי החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבצעים תלויים בזמינות שירותי האתר, ההזמנות וביעדי החברה. המחיר ותנאי הרכישה המופיעים במסך התשלום הם התנאים שיחולו על הזמנתך, ואתה מתבקש לקרוא אותם היטב. המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים בשירותי האתר תקפים לרכישה בשירותי האתר בלבד, ובהתאם למפורט בשירותי האתר בלבד.

אי מתן ייעוץ משפטי; היעדר יחסי עו"ד-לקוח

מובהר ומוסכם על ידך כי לא מתקיימים יחסי עו"ד-לקוח בשימוש שלך באתר ובשירותי האתר, אם על ידי המידע המסופק דרכינו, ואם על ידי הפעולות השונות אשר מוצעות באתר, בין אם השירות שניתן על ידינו הינו בתשלום ובין אם לאו.

המידע המוצג באתר אינו נועד להוות ייעוץ משפטי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ על ידי עורך דין או כל בעל מקצוע רלוונטי אחר. כל המידע המוצג באתר ובשירותי האתר מייצג את דעותיהן האישיות של כותבי התוכן, ואינו בהכרח משקף את דעותיה של החברה. מבלי להגביל את האמור לעיל, ייתכן שהאתר ושירותי האתר לא ישקפו את החקיקה, התיקונים והתוספות המעודכנים ביותר, ייתכן שהמידע לא יהיה שלם ו/או מדויק ו/או ישים בתחום השיפוט שלך.

תשלומים

החברה תחייב את המשתמש בגין עלות השירות עם ביצוע העסקה בהתאם למחיר המופיע באתר או בהתאם להסדר פרטני אשר יקבע מול גורם רשמי של החברה. פרטי ההזמנה המחייבים (כתובות למשלוח, שעת משלוח, דחיפות משלוח, סוג השירות שנבחר וכו') יהיו בהתאם לפירוט שיוזן באתר. ללקוחות מסוימים תינתן אפשרות להסדר תשלומים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולקוחות אלו מתחייבים לבצע את התשלומים בגין השירותים שהוזמנו במועדם.

החברה שומרת את הזכות לגבות תשלום בגין שירותי האתר אותם היא נותנת כעת בחינם או לשנות את המחיר אותו היא גובה עבור שירותי האתר הניתנים בתשלום.

בנוסף לעמלות והתשלומים החלים בהתאם לתנאי שימוש אלו ופרטי העסקה, יכול ויחולו עמלות נוספות בהן יחויב המשתמש, לדוגמא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על ידי חברת הסליקה או חברת כרטיסי האשראי. לחברה אין כל קשר או שליטה על עמלות ו/או תשלומים אלו והם יחולו בנוסף לכל תשלום אחר החל על העסקה.

החברה משתמשת, בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות האתר (להלן: "חברות עיבוד התשלומים" ו-"שירותי עיבוד התשלומים", בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו מפצירים בכם לקרוא אותם בעיון, לרבות תנאי השימוש של חברת אייקאונט מערכות בע"מ (המופיעים בכתובת  (https://www.icount.co.il/eula/ טרם השימוש באתר. במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידי המשתמש באתר ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום ("פרטי האשראי") ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים. לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, אנו מקבלים מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המשתמש באתר לבין פרטי האשראי שלו/ה לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור שירותי האתר הניתנים לו. איננו משתמשים בעצמנו בפרטי האשראי ואיננו שומרים את פרטי האשראי במאגרי המידע שלנו אנו מסירים כל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת האתר הוא על אחריותך בלבד.

שיפוי ופיצוי

בכפוף להוראות הדין החל, המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת מצג ו/או תנאי כלשהו מתנאי השימוש, בקשר למשלוח (לרבות שליחתו, אריזתו והטיפול בו), לאחריות למוצר או לשירות, להפרות דיני הפרטיות או דינים אחרים ולכל טענת צד שלישי כלשהו, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר, שירותי האתר, המשתמשים האחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

בעלות בקניין רוחני

דלוברי ו/או החברות הקשורות לה שומרות לעצמן את כל הזכויות באתר ובשירותי האתר (לרבות, אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד, "חומרי האתר"). כל חומרי האתר מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה לבד מלצורך שימוש באתר על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של דלוברי. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של דלוברי. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויובילו לסיום חשבונך ויהיו כפופים לעונשים אזרחיים ופליליים.

אינך נדרש לספק לדלוברי כל משוב או הצעה בנוגע לאתר, או לאיזה מחומרי האתר. עם זאת, אם תספק לדלוברי הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת שירותי האתר או איזה מחומרי האתר, כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת להרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו דלוברי תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את המוצרים והתכנים של דלוברי ושל בעלי רישיונות המשנה שלה, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום שדלוברי תבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

כל משוב, הצעות, דעות ועצות כאמור וכל המידע האחר המבוטא על ידי צדדים שלישיים כלשהם באתר מייצגים את דעותיהם שלהם ולא את אלה של דלוברי. אין להסתמך על המשוב, ההצעות, הדעות, העצות או המידע האחר כאמור. 

הגבלת אחריות

הינך מסכים שהשימוש שלך באתר יהיה על אחריותך בלבד. שירותי האתר מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו-"כפי שהם זמינים" .(AS AVAILABLE) אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על שירותי האתר. ככל המותר על פי החוק, דלוברי, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא נושאים בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר והשימוש שלך בו.

יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. דלוברי לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל וככל המותר לפי חוק, דלוברי, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר, בשירותי האתר או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות האתר, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין שדלוברי קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏12 זה, באם החברה תימצא אחראית כלפי המשתמש או צד ג', אחריותה של החברה לא תעלה, בכל מצב, על סכום השווה לתמורה ששולמה לחברה בגין שירותי האתר בשלושת החודשים שקדמו לנזק והמשתמש ישפה ויפצה את החברה בגין כל סכום מעבר לסכום הנ"ל שיפסק נגדה כתוצאה מתביעת המשתמש ו/או צד ג'.

יודגש כי על המשתמש האחריות המלאה על ביטוח תכולת המשלוח והחברה פטורה מכל אחריות. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות ישירה או עקיפה בהקשר זה.

החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת להצלחת השליחות. עליך מוטלת האחריות לוודא שהמסמכים המוגשים תקינים ומלאים, ושהכתובות המוזנות בתהליך ההזמנה נכונות ומדויקות. בכל מקרה של כישלון השליחות לחברה לא תהיה אחריות בקשר לכך.

חומרים של צדדים שלישיים

אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות האתר. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של דלוברי ואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור. דלוברי לא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. אתה מאשר ומסכים שדלוברי:

 • אינה אחראית על זמינות, דיוק, שלמות, איכות ו/או חוקיות חומרי הצדדים השלישיים כאמור ו/או המוצרים ו/או השירותים הזמינים בחומרי הצדדים השלישיים כאמור;
 • אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק, פגיעות או הפסדים כתוצאה מכניסתך או שימושך בחומרי הצדדים השלישיים כאמור; ו-
 • אינה מציגה כל הבטחה להסיר את אפשרות הגישה לחומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. יכולתך להיכנס לקישור לחומרי צדדים שלישיים או לשירותי צדדים שלישיים אינה מצביעה על כל מתן חסות על ידי דלוברי לחומרי צדדים שלישיים או לשירותים של צדדים שלישיים כלשהם.

כללי

על ידי שימוש באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין דלוברי. כל תביעה או סכסוך בינך לבין דלוברי שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותי האתר תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.
אי אכיפה על ידי דלוברי של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין דלוברי לבינך בנוגע לתוכנם והם מחליפים את כל הצעות המחיר, ההסכמים, התכתובות או ההבנות, הקודמים או הנוכחיים, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם.

מדיניות ביטולים

החברה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכות המשתמש לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל שירות מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול על המשתמש לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות.
לעניין זכות ביטול מצד המשתמש, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, סעיף14ג(ג), המשתמש רשאי לבטל את העסקה לפחות 48 שעות (ארבעים ושמונה), שאינם כוללים ימי מנוחה, קודם למועד שבו נקבע ביצוע השירות ("מועד הביטול"). הודעת ביטול, המכילה את פרטי העסקה (שם המשתמש, ת.ז, ומספר הזמנה) יש לשלוח ל: info@delawvery.com.
דלוברי רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר השירות, או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם, ובעסקאות אשראי תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, אשר לא תפחת בכל מקרה מסך של 20₪ כולל מע״מ. כל ביטול לאחר מועד הביטול יזכה את דלוברי בדמי השירות המלאים.

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר ושירותי האתר, אנא צור עמנו קשר בכתובת: info@delawvery.com.

בואו ונתחיל את ההזמנה הראשונה יחד