המצאה במסירה אישית – איך לעשות את זה נכון

פורסם לפני 11 חודשים

עורכי דין, מתמחים וצדדים להליכים משפטיים – כדאי שתכירו את הוראות הדין בקשר לביצוע המצאה במסירה אישית כי יש לזה השלכות ישירות על קידום התיק המשפטי שלכם. מסירה לא נכונה תמנע ממכם לבקש פסק דין בהיעדר הגנה, ובהכרח תוביל לעיכובים ודחיות בקידום התיק. מסירה נכונה תבטיח את החלת מרות הדין ובמקרים שלא יוגש כתב הגנה – תוכלו גם לבקש פסק דין בהיעדר הגנה.

המקור החוקי למסירת כתבי בי-דין במסירה אישית נמצא בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע״ט-2018

תקנה 158. (א) קובעת:

״מטרת ההמצאה היא להביא לידיעת הנמען את תוכנו של המסמך שנדרש שיהיה בידיעתו, ולעניין כתב הטענות הראשון המוגש – גם להחיל על הנתבע את מרות בית המשפט.״

במילים אחרות, להמצאה יש 2 מטרות: 1) להביא לידיעת הנמען את תוכן המסמך. 2) כשמדובר במסמך הראשון בתיק – להחיל את מרות בית המשפט.

כבר מהוראות תקנה זו אפשר להבין את החשיבות של המצאה נכונה, שבלעדיה – לא ניתן להחיל על הנמען את מרות בית המשפט.

חובת המצאת מסמכי בית משפט

תקנה 160 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת שכל עו״ד המייצג בעל דין ומגיש מסמך כלשהו לבית המשפט, חייב לדאוג להמציא את העתק המסמך לבעל הדין שכנגד תוך 3 ימים ממועד ההגשה לבית המשפט, או זמן סביר לפני מועד הדיון, לפי המוקדם מביניהם. 

מסירה אישית לפי תקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 161. (4) ותקנה 163 לתקנות סדר הדין האזרחי, מסבירות כיצד צריכה להתבצע המצאה במסירה אישית:

(4) המצאה במסירה אישית

(א) ההמצאה תהיה במסירת המסמך לידי הנמען שיידרש לאשר את קבלתו בכתב והיא תיעשה באמצעות עורך דין או אדם שבית המשפט או מנהל בתי המשפט הסמיכו לכך; יראו את המועד שצוין בהודעת אימות המסירה כמועד ההמצאה;

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יראו מסמך כמסמך שהומצא כדין, אם הוא הונח במקום נראה לעין בסמוך לדלת ביתו או עסקו של הנמען בהתקיים אחד מאלה:

(1) הנמען סירב לקבל את המסמך או סירב לאשר את קבלתו בכתב;

(2) לא נמצא שום אדם שניתן להמציא לו את המסמך לפי תקנות אלה על אף שהשולח פעל בשקידה ראויה וסבירה כדי למסרו.

163.(א) ההמצאה תהיה ככל האפשר לנמען עצמו; אם הנמען מיוצג בידי עורך דין, יש להמציא לו במקומו; אם מינה לשם ההמצאה מורשה מטעמו – ניתן להמציא למורשה במקומו.

(ב) אם אין אפשרות למצוא את הנמען, די בהמצאת המסמך בביתו לאחד מבני משפחתו הגרים עמו שם ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים.

הוראות אלו נותנות הבנה לגבי מהות ההמצאה במסירה אישית וכיצד מצפים שהיא תבוצע, אך קשה להבין בצורה ברורה מה מצפים ב״שקידה ראויה וסבירה״ ואיך אפשר לשאוב מהתקנות הוראות ברורות יותר לגבי אופן ביצוע ההמצאה כדי לדעת שהמסירה בוצעה נכון. 

ניתן להיעזר בנוהל שפרסמה חטיבת התפעול של הרשות השופטת, שממסד תהליך עבודה אחיד למסירת כתבי בי דין גם באמצעות פקידי מסירה.

מדריך 3 שלבים לביצוע המצאה במסירה אישית

לקחנו את הנוהל של הרשות השופטת, יעד עם הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, וחיברנו מדריך ברור הכולל 3 שלבים כרונולוגיים שאם תפעלו על פיהם -ההמצאה שלכם במסירה אישית תצליח בפעם הראשונה.

שלב 1 - איך להכין את המסמכים להמצאה במסירה אישית

הכנת המסמכים בצורה נכונה לצורך ביצוע המסירה יש חלק חשוב בתקינות המסירה כולה. הכנה או רישום לא נכון עלול למנוע ממכם להוכיח מה מסרתם בתוך המעטפה. שלב ההכנה כולל 2 חלקים, מעטפה וטופס אישור מסירה.

מעטפה: את המסמכים הנמסרים יש להכניס למעטפה סגורה, ומחוץ למעטפה לרשום את שמו המלא של הנמען

טופס אישור מסירה: טופס אישור מסירה משמש כהוכחה שהמסמך / הכתב נמסר ליעדו. כשמדפיסים את טופס אישור המסירה, צריך לוודא שיש את כל פרטי הנמען: שם הנמען, כתובתו, מספר הזהות (ופרטים נוספים במידת הצורך). 

את פרטי השולח / עורך הדין – יש לציין בצד ימין בחלק העליון של הטופס. בצד שמאל למעלה יש לציין את שמות המסמכים/הכתבים הנמסרים, ומספרי ההליך בפני הערכאה השיפוטית (ככל שיש) – כדי לשקף מה יש בתוך המעטפה ולפי המסמכים מיועדים. 

שלב 2 - איך מבצעים נכון מסירה אישית

ביצוע נכון של מסירה אישית יוביל לכך שבית המשפט יכיר בהמצאה כהמצאה כדין. ריכזנו את הכלל והחריגים לכלל של המצאה כדין

הכלל:

ההמצאה תהיה ככל שאפשר לנמען עצמו, אשר יאשר את קבלתו בחתימת ידו על גבי טופס אישור המסירה. 

החריגים לכלל:

1. נמען סירב לקבל: במקרה בו הנמען נמצא במען, אך מסרב לקבל את המעטפה, יש להניח את המעטפה במקום נראה לעין בסמוך לדלת ביתו או עסקו. בפרקטיקה נהוג להדביק את המעטפה על דלת הבית ולצלם את ההדבקה כשרואים את המעטפה בצורה ברורה. (מקור: תקנה 161. (4)(ב)/(1) וסעיף 4.3.1 לנוהל הרשות השופטת)

"(ב)על אף האמור בתקנת משנה (א), יראו מסמך כמסמך שהומצא כדין, אם הוא הונח במקום נראה לעין בסמוך לדלת ביתו או עסקו של הנמען בהתקיים אחד מאלה: (1)הנמען סירב לקבל את המסמך או סירב לאשר את קבלתו בכתב;" (תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 – מאגר נבו)

2. מסירה לבן משפחה הגר עם הנמען: במקרה בו הנמען עצמו אינו נמצא בבית, יש למסור המעטפה לבן משפחה הגר עם הנמען, ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים ולהחתימו במקום המתאים בטופס אישור המסירה. 

בטופס אישור המסירה יש לציין את הקרבה לנמען ואת שם המקבל בכתב יד ברור. (מקור: תקנה 163 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי וסעיף 4.3.3 לנוהל הרשות השופטת)

"(ב) אם אין אפשרות למצוא את הנמען, די בהמצאת המסמך בביתו לאחד מבני משפחתו הגרים עמו שם ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים." (תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 – מאגר נבו)

3. הדבקה על הדלת : במקרה ואין איש במען, ובתנאי שהמוסר בירר ומצא כי הנמען מתגורר בכתובת, ובתנאי שהמוסר ניסה 3 ניסיונות מסירה בתאריכים שונים ובשעות שונות, יש להדביק את המעטפה במקום נראה לעין בסמוך לדלת ביתו או עסקו של הנמען. בפרקטיקה נהוג להדביק את המעטפה על דלת הבית ולצלם את ההדבקה כשרואים את המעטפה בצורה ברורה.

(מקור: תקנה 161. (4)(ב)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי וסעיף 4.3.2 לנוהל הרשות השופטת)

 

שלב 3 - לאחר המסירה, מילוי טופס מסירה ותצהיר מוסר

לאחר ביצוע המסירה, על המוסר המשפטי למלא בכתב יד את תוצאות המסירה, לציין את שם המקבל ואת אופן ההמצאה (הדבקה / סירב לחתום / חתם)

בנוסף, על המוסר המשפטי להכין תצהיר על ביצוע מסירה, במסגרנו יצהיר המוסר מה המסמכים שמסר, למי מסר, מתי מסר ובאיזה אופן בוצעה המסירה

מילוי טופס אישור מסירה:

לאחר ביצוע המסירה, על המוסר המשפטי למלא את פרטי המסירה בכתב יד ברור, ובכלל זה לציין את סטטוס הביצוע, תאריך ושעת המסירה, שמו המלא של המקבל ובמידת הצורך קרבתו לנמען, וכן את שמו המלא של המוסר המשפטי וחתימתו

הכנת תצהיר מוסר:

לאחר השלמת המסירה ומילוי טופס אישור המסירה, על המוסר המשפטי לערוך תצהיר על ביצוע מסירה אשר יכלול את פרטי המסירה, מהות הכתב שנמסר, מספר התיק, שם וכתובת הנמען, מועד הביקור או הביקורים וסטטוס המסירה – כיצד נמסר ולמי.

שימו לב שבהליכים אזרחיים יש 2 סוגי תצהירים, תצהיר אזרחי רגיל שמשמש להליכים משפטיים בבתי המשפט, ותצהיר הוצל״פ שמשמש להליכים שמתנהלים בפני רשות האכיפה והגביה.

לסיכום, מסירת מסמכים משפטיים במסירה אישית הם עניין עם חשיבות רבה לקידום התיק המשפטי. מסירה לא נכונה תעכב את קידום התיק, בעוד שמסירה נכונה תבטיח התקדמות מהירה ונכונה, ותאפשר לכם לבקש פסק דין בהיעדר הגנה במידת הצורך. אין להקל ראש בעניין זה ואם בירור העניין המשפטי חשוב לכם – תבחנו את המוסר המשפטי שאתם רוצים לעבוד איתו על בסיס הקריטריונים שמנינו פה, מבטיחים שזה יעזור לכם.